Åk 1-3

För att underlätta undervisningen om reklam, media och källkritik, erbjuds barn i åk 1-3 det kreativa, digitala läromedlet Media Smart. Med hjälp av Media Smart får eleverna ta del av ämnen som berör digitala medier i form av bildframställning, hur information söks samt hur man kritiskt granskar reklam både på tv och nätet. Kreativa och roliga aktiviteter och diskussionsmoment varvas med teori samtidigt som barnen skapar sig en medvetenhet kring reklam och internet.

Media Smart för lågstadiet består av fem lektioner som syftar till att ge barn en introduktion till reklam. Här får de möjlighet att lära sig om vilka olika skepnader reklam kan ha, och fundera över i vilka situationer de kan möta reklam samt hur de påverkas av den.

Du som lärare kan använda hela eller delar av materialet. Varje lektion är fristående och du kan arbeta med dem i den ordning som passar er bäst.

Till varje lektion finns ett eller flera reklamexempel. Ni kan använda dessa eller söka fram andra exempel. Till varje reklamklipp finns det frågeställningar som ni kan arbeta med individuellt, i grupper eller i helklass.

Varje lektion har även en övningsuppgift som ni kan arbeta med enskilt eller i grupper.

Lycka till!

Del ur lgr 11

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt.

Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.

Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.

Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.

Kursplaner Åk 1-3

Del ur Lgr 11: Kursplan i bild

Bildframställning

  • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder
  • Teckning, måleri, modellering och konstruktion
  • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram

Del ur Lgr 11: Kursplan i samhällsorienterande ämnen

Att undersöka verkligheten

  • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information

Del ur Lgr 11: Kursplan i svenska

Berättande texter och sakprosatexter

  • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter

Informationssökning och källkritik

  • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.
  • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
Länkar och extramaterial