Gymnasiet

Elever i gymnasiet spenderar mycket tid på sociala medier och digitala plattformar. Det är viktigt att reklamens påverkan och budskapen som delges inte alltid ses som primära källor till information.

Media Smart erbjuder gymnasieelever en digital utbildning där eleverna kan fördjupa sig i mediekommunikation, att kritiskt granska källor samt företagsekonomi och entreprenörskap där de kan utveckla sin konsekvensanalysförmåga och sitt egna personliga varumärke.

Media Smart för gymnasiet består av fyra lektioner som alla syftar till att ge eleverna en fördjupad kunskap inom reklam och media. Lektionerna tar upp områden som bloggar och sociala medier, produktplaceringar, varumärken och hur reklam påverkar samt bidrar till vårt samhälle.

Målet med lektionerna är att eleverna ska utveckla sin kunskap om medier och reklam och hur de påverkas av kommersiella budskap. Alla lektioner innehåller övningsuppgifter där eleverna får möjlighet att testa sina kunskaper. Som lärare kan du använda hela materialet eller välja ut vissa delar. Varje lektion är fristående och ni kan arbete med dem i den ordning som passar er bäst. Till en del lektioner finns rörliga filmklipp och stillbilder. Det går alltid bra att leta upp egna exempel för att forma lektionerna så de passar just er.

Lycka till!

Företagsekonomi

Syfte

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man förverkligar en affärsidé samt stimulera deras kreativitet och lust att omsätta idéer i praktisk verksamhet. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att problematisera, diskutera, argumentera och pröva källor kritiskt.

Utvecklingsområden

  • Förmåga att med källkritisk medvetenhet identifiera och analysera företagsekonomiska frågeställningar samt att reflektera över resultatet.
  • Förmåga att leda processer samt att omvandla idéer och teoretiska kunskaper till praktiska och målinriktade aktiviteter.
Entreprenörskap

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar tilltro till sina personliga resurser samt stimulera deras kreativitet och lust att anta utmaningar och ta ansvar för att omsätta idéer i praktisk verksamhet. Med utgångspunkt i elevernas idéer och arbetsprocess ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar både teoretiska och praktiska kunskaper.

Utvecklingsområden

  • Kunskaper om hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser.
Samhällskunskap

Syfte

Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att uttrycka kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern informationsteknik.

Utvecklingsområden

  • Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.
Mediekommunikation

Syfte

Undervisningen i ämnet mediekommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om samspelet mellan individer och medier, och om den process som äger rum mellan sändare och mottagare av ett budskap.Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till medier genom att belysa och problematisera journalistikens, informationens och reklamens verksamhet, innehåll och uttrycksformer.

Utvecklingsområden

  • Förmåga att analysera vilken genomslagskraft ett budskaps uttryck och utformning har på olika målgrupper samt utvärdera hur olika budskap tas emot och tolkas.
  • Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som berör kommunikation via medier.
Medier, samhälle och kommunikation

Syfte

Undervisningen i ämnet medier, samhälle och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kommunikation ur ett samhällsperspektiv. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man använder olika kanaler för att söka information samt förmåga att kritiskt granska budskap som framförs genom dem.

Utvecklingsområden

  • Kunskaper om lagar, andra bestämmelser, överenskommelser och etiska regler inom medieområdet samt bakgrunden och motiven till deras utformning.
  • Förmåga att kritiskt granska värderingar och attityder i mediernas budskap.