Anmäl reklam

Anmälan till Konsumentverket

Om du som konsument känner att en reklam känns stötande eller vilseledande finns möjlighet att lämna dina synpunkter via Konsumentverket/KO.

Konsumentverket/KO kan ingripa mot:


 • Vilseledande reklam och annan marknadsföring.
 • Oskäliga avtalsvillkor.
 • Felaktig prisinformation.
 • Farliga produkter.

Läs mer på Konsumentverkets webbplats: 


Anmälan till Reklamombudsmannen

Om du som konsument känner att en reklam känns diskriminerande eller oetisk kan du anmäla detta till Reklamombudsmannen, RO.

Vilken reklam kan anmälas?
All kommersiell reklam som riktas mot den svenska marknaden kan anmälas till och prövas av RO. Oavsett om det är reklam i tv, i mobilen, på nätet, i tidningar, på stortavlor eller i andra medier.
RO kan fälla reklam som strider mot ICC:s regler om reklamen är exempelvis osann, diskriminerande eller på annat sätt oetisk.

Könsdiskriminerande reklam bedöms enligt tidigare praxis utifrån tre kriterier:

 • Reklam som framställer kvinnor eller män som rena sexobjekt och som kan anses kränkande (sexistisk reklam).
 • Reklam som konserverar en otidsenlig syn på könsrollerna och framställer kvinnor eller män på ett nedvärderande sätt (schabloniserande reklam).
 • Reklam som på något annat nedvärderande sätt är uppenbart könsdiskriminerande för kvinnor eller män.

Läs mer på Reklamombudsmannens webbplats. Här kan du även se vilken reklam som blivit friad respektive fälld av RO:


DM-nämnden

DM-nämnden skall följa direktmarknadsföringens utveckling, påtala oacceptabla former och bidra till normbildning för framtida marknadsåtgärder. DM-nämnden prövar ärenden som rör tillämpningen av god etik inom direktreklam och samverkar med myndigheter och andra organisationer.

Till DM-nämnden kan du som konsument anmäla företag som du anser inte följt branschens goda sed gällande direktmarknadsföring.

Läs mer om DM-nämnden här: 


ICC – Internationella Handelskammarens nationella kommitté

ICC behandlar marknadsföringsfrågor av mer principiell och övergripande karaktär. ICC är näringslivets världsorganisation och representerar företag av alla storlekar och ur alla branscher.

ICC’s huvudsyften:

 • Att främja ekonomisk frihet, fri handel och fri konkurrens.
 • Att verka för harmonisering och förenkling av regler och rutiner i internationell handel.
 • Självreglering genom uppförandekoder som sätter etiska standarder.
 • Att lösa kommersiella tvister genom medling och skiljedom.

Läs mer om ICC här: