Rapporter & undersökningar

Här samlar vi rapporter och undersökningar för dig som vill veta mer om barn och reklam. Främst för dig som är lärare och arbetar med källkritik och granskande i skolan för låg-, mellan- och högstadieelever.

Mellan auktoritet och autonomi (2016, uppd. 2021)

Statens medieråd har kartlagt familjekonflikter om medier, något som närmast verkar vara ett självklart inslag i vardagen för dagens barnfamiljer. Konflikterna handlar oftast om den tid barnen ägnar åt medier och mindre om mediernas innehåll.

Studien har genomförts genom enkäter med 1 597 barn i åldrarna 9 till 18 år och med 1 697 föräldrar till barn mellan 9 och 18 år. Den fördjupades dessutom genom 30 intervjuer med barn och föräldrar.


Ungar & medier (2021)

I rapporten redovisas resultaten från undersökningen av medievanor och attityder kring medier hos barn mellan 9 och 18 år. Resultatet presenteras fördelat på tre åldersgrupper: 9–12, 13–16 samt 17–18 år.

Underlaget består av två olika enkäter som sändes ut till 2000 barn mellan 9 och 12 år och 2 999 barn i åldern 13 till 18 år.


Föräldrar & medier (2019)

Statens medieråd har här sammanställt resultatet från en undersökning av vårdnadshavares attityder kring deras barns medieanvändning, skyddsaspekter när det gäller medie- innehåll samt deras åsikter om skadlig mediepåverkan.

Resultatet bygger på svaren från 3 984 föräldrar och redovisas fördelat på tre åldersgrupper av barn: 9 till 12, 13 till 16 samt 17 till 18 år.